99+ bài tập giới hạn của dãy số Toán 11

Bài 1. Tính các giới hạn sau:

 1. $ \displaystyle \lim \frac{2n^3-n^2+1}{n^3+1} $
 2. $ \displaystyle \lim \frac{-n^7-n^6+1}{n+2n^7} $
 3. $ \displaystyle \lim \frac{(n+1)(n^2-3n+5)}{n^3-2n(n^2+1)+2} $
 4. $\displaystyle \lim \frac{n\sqrt{n}+n^2-1}{2n^2+1} $
 5. $\displaystyle \lim \frac{n+\sqrt{n^2+1}}{3n-1} $
 6. $\displaystyle \lim \frac{n+\sqrt{n^2+2n+1}}{2-\sqrt{4n^2+1}} $
 7. $\displaystyle \lim \frac{2n+\sqrt{n^3+2n^2+1}}{n\sqrt{3n+2}-1}$
 8. $\displaystyle \lim \frac{\sqrt[3]{-27n^6+2n+1}}{4n^2+4n+1}$
 9. $\displaystyle \lim \sqrt{\frac{3n^2+2n-1}{n^2+5n}} $
 10. $\displaystyle \lim \left(\frac{2n^2}{n^2+3n+1}-\frac{2n}{3n+1}\right) $
 11. $\displaystyle \lim \frac{n+1}{n^3+1} $
 12. $ \displaystyle \lim \frac{11n^2-2n+1}{n^3+n^2+1} $
 13. $\displaystyle \lim \frac{(2n+1)(n-5)+n^2+1}{n^3+n^2} $
 14. $ \displaystyle \lim \left(\frac{2n}{3n^2+1}-\frac{n}{3n^2+1}\right) $
 15. $\displaystyle \lim \frac{n+\sqrt{n^3+1}}{2n^2+\sqrt{n}-1} $
 16. $\displaystyle \lim \frac{2}{n(\sqrt{n^2+1}-n)} $
 17. $\displaystyle \lim \frac{1}{\sqrt{n}\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}\right)} $
 18. $\displaystyle \lim \frac{3}{\sqrt{4n^2+1}-2n+1} $
 19. $\displaystyle \lim \frac{2^n+3^n}{5\cdot3^n+2^n} $
 20. $\displaystyle \lim \frac{2^n-1}{3^n+2^{n+1}} $
 21. $\displaystyle \lim \frac{2^n-3^n+5^{n+2}}{5^n+3^{n+1}} $
 22. $ \displaystyle \lim \frac{(-2)^n-5^{n+1}}{5^{n-1}+3^{n+1}}$

Bài 2. Tính các giới hạn sau:

 1. $\lim \dfrac{n^2+2n}{3n^2+n+1}$
 2. $\lim \dfrac{n\sqrt[3]{n^3+2}-4}{5n^2+1}$
 3. $\lim \dfrac{(2n\sqrt{n}+1)(\sqrt{n}+3)}{(n+1)(n-2)}$
 4. $\lim \dfrac{(n+1)(3n^2+2n-1)}{4n^3-5n}$
 5. $\lim \dfrac{(2n-1)(3n+2)(4n-3)}{5n^4+7}$
 6. $\lim \dfrac{\sqrt[4]{n^4+3n-1}+2n}{4n+3}$
 7. $\lim \dfrac{\sqrt[3]{n^3+2n^2}}{2n+1}$
 8. $\lim \dfrac{\sqrt{n^2+3}-n-4}{\sqrt{n^2+2}+n}$
 9. $\lim \dfrac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6+n}}$
 10. $\lim \dfrac{2n^2+1}{n^3-3n-3}$
 11. $\lim \dfrac{2n-1}{(n^2+1)(3n+2)}$
 12. $\lim \dfrac{3n^2-5}{(n-3)(2n^2+3)}$
 13. $\lim \dfrac{{\sqrt[3]{{{n^3} + {n^2} + n}} + 3\sqrt {{n^2} + 1} }}{{n\sqrt 3 + 1}}$
 14. $ \lim (n^2-3n+1) $
 15. $ \lim (-3n^2-3n+1) $
 16. $ \lim (n^2-3n^3+n) $
 17. $ \lim (-2n^2-3n+\frac{1}{n}) $
 18. $ \lim (n\sqrt{n}-3n^2+1) $
 19. $ \lim (\sqrt{n^2+1}+2n)$

Bài 3. Tính các giới hạn sau:

 1. $\lim(\sqrt{n^2+n}-n)$
 2. $\lim(\sqrt{n^2+2n}-n+1)$
 3. $\lim(\sqrt{n^2+3n}-n-2)$
 4. $\lim(\sqrt{4n^2+3n+1}-2n+1)$
 5. $\lim(\sqrt{9n^2+5n}-3n+1)$
 6. $\lim(\sqrt[3]{n^3+2n^2-n}-n)$
 7. $\lim(\sqrt[3]{8n^3+3n^2+1}+1-2n)$
 8. $\lim(\sqrt[3]{2n-n^3}+n-1)$
 9. $\lim(1+n^2-\sqrt{n^4+3n+1})$
 10. $\lim n(\sqrt[3]{n^3+5n}-n)$
 11. $ \lim \sqrt {n – 1} (\sqrt {n + 1} – \sqrt n ) $
 12. $\lim n(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-4})$

Bài 4. Tính các giới hạn sau:

 1. $ \lim \dfrac{2^n-5.3^n}{3^n+1}$
 2. $ \lim \dfrac{2^n+2^{n+1}}{2^n+4.3^n} $
 3. $ \lim \dfrac{4.3^n+7^{n+1}}{2.5^n+7^n} $
 4. $\lim \dfrac{{{3^n} – {4^{n + 1}}}}{{{3^{n + 2}} + {4^n}}}$
 5. $ \lim \dfrac{(-2)^n+3^n}{(-2)^{n+1}+3^{n+2}} $
 6. $\lim \dfrac{{{2^n} + {6^n} – {4^{n + 1}}}}{{{3^n} + {6^{n + 1}}}}$
 7. $\lim \dfrac{{{3^n} – {4^n} + {5^n}}}{{{3^n} + {4^n} – {5^n}}}$
 8. $\lim \dfrac{{ – 3{n^2} + 4n + 1}}{{{n^2}\cdot{2^n}}}$

Bài 5. Tính các giới hạn sau:

 1. $\lim\dfrac{1+2+3+…+n}{n}$
 2. $\lim \dfrac{{1 + 3 + 5 + … + (2n + 1)}}{{3{n^2} + 4}}$
 3. $\lim \dfrac{{1 + 2 + 3 + … + n}}{{{n^2} – 3}}$
 4. $\lim \dfrac{{{1^2} + {2^2} + {3^2} + … + {n^2}}}{{n(n + 1)(n + 2)}}$
 5. $\lim \left({\dfrac{1}{{1.2}} + \dfrac{1}{{2.3}} +\cdots+ \dfrac{1}{{n(n + 1)}}} \right)$
 6. $\lim(\sqrt{n^2+3n}-n-2)$
 7. $\lim(\sqrt{4n^2+3n+1}-2n+1)$
 8. $\lim(\sqrt{9n^2+5n}-3n+1)$
 9. $\lim(\sqrt[3]{n^3+2n^2-n}-n)$
 10. $\lim(\sqrt[3]{8n^3+3n^2+1}+1-2n)$
 11. $\lim(\sqrt[3]{2n-n^3}+\sqrt{n^2-1})$
 12. $ \lim \left(\sqrt{n^2+n}-\sqrt[3]{n^3+2n}\right)$
 13. $ \lim \left(\sqrt{n^2+n}+\sqrt[3]{1-n^3}\right)$$\lim(1+n^2-\sqrt{n^4+3n+1})$
 14. $\lim n(\sqrt[3]{n^3+5n}-n)$
 15. $\lim n(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-4}$
Total
0
Shares
Các bài viết, tài liệu được chúng tôi sưu tầm và chia sẻ thường không rõ tác giả. Nếu bạn thấy ảnh hưởng quyền lợi, vi phạm bản quyền xin gửi mail tới phuong@dayhoc.page. Xin cám ơn!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article

Đề HSG Ngữ Văn 8 tỉnh Nam Định (tham khảo)

Next Article
10 LỜI THỀ CỦA GIÁO VIÊN

10 LỜI THỀ CỦA GIÁO VIÊN

Related Posts